Tra Cứu

Nối các hình (cột A) với tên cây trồng (cột B) sao cho phù hợp. | SBT công nghệ 7 chân trời


14. Nối các hình (cột A) với tên cây trồng (cột B) sao cho phù hợp.

 


THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button