Tra Cứu

Nổi tên cây trồng (cột A) với hình thức thu hoạch phổ biến (cột B) sao cho phù hợp. | SBT công nghệ 7 chân trời


17. Nổi tên cây trồng (cột A) với hình thức thu hoạch phổ biến (cột B) sao cho phù hợp.

 


THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button