Tra Cứu

Sóng âm không truyền được trong môi trường nào?

12.2. Sóng âm không truyền được trong môi trường nào?

A. Chất rắn.

B. Chất rắn và chất lỏng.

C. Chân không.

D. Chất rắn, chất lỏng và chất khi.

=> Sóng âm truyền được trong môi trường chất rắn, chất lỏng và chất khí. Sóng âm không truyền đi được trong môi trường chân không.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button