Tra Cứu

Tìm số hữu tỉ x, biết | SBT Toán 7 Cánh diều

Bài 26: Tìm số hữu tỉ x, biết: 

a) $(\frac{3}{7})^{5} \times x = (\frac{3}{7})^{7}$;

b) $(0.09)^{3} / x = (-0.09)^{2}$.

a) $(\frac{3}{7})^{5} \times x = (\frac{3}{7})^{7}$

$ x = (\frac{3}{7})^{7} / (\frac{3}{7})^{5}$

$x= (\frac{3}{7})^{2}$

$x = \frac{9}{49}$

Vậy $x = \frac{9}{49}$.

b) $(0.09)^{3} / x = -(0.09)^{2}$

$x = (0.09)^{3} / [-(0.09)^{2}]$

$x = -[(0.09)^{3} / (0.09)^{2}]$

x = -0.09

Vậy x = -0.09

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button