Tra Cứu

Các bước trong quy trình trồng trọt: Bước 1: Làm đất, bón lót; | SBT công nghệ 7 cánh diều

Câu 1. Hãy điền tên các bước trong quy trình trồng trọt.

Bước 1:

Bước 2:

Bước 3:

Bước 4:

Câu 2. Hãy nối tên biện pháp kĩ thuật trong trồng trọt ở cột (1) với mục đích tương ứng ở cột (2).

Câu 3. Hãy lựa chọn phương án đúng về thứ tự của các khâu làm đất trồng rau.  

A. Bừa đất → Cày đất Lên luống. 

B. Cày đất Bừa đất → Lên luống.

C. Lên luống → Bừa đất → Cày đất.

D. Cày đất → Lên luống → Bừa đất.

Câu 4. Lên luống cây trồng có tác dụng gì?

A. Dễ chăm sóc, chống ngập úng.

B. Nhìn cho đẹp, dễ chăm sóc.

C. Tạo tầng đất dày cho cây sinh trưởng và phát triển, dễ chăm sóc. 

D. Dễ chăm sóc, chống ngập úng, tạo tầng đất dày.

Câu 5. Ưu điểm của cày, bừa đất bằng máy so với sử dụng trâu, bò là gì?

A. Cần có dụng cụ máy móc phức tạp. 

B. Làm nhanh, ít tốn công.

C. Chi phí cao.

D. Dụng cụ đơn giản.

Câu 6. Thời vụ gieo trồng là gì?

A. Khoảng thời gian nhất định mà mỗi loại cây được gieo trồng. 

B. Khoảng thời gian nhất định mà nhiều loại cây được gieo trồng.

C. Khoảng thời gian không nhất định mà mỗi loại cây được gieo trồng. 

D. Khoảng thời gian không nhất định mà nhiều loại cây được gieo trồng.

Câu 7. Hãy xác định thời gian của từng vụ gieo trồng bằng cách xếp các nội dung trong cột (1) và (2) của bảng sau thành các cặp tương ứng.

Vụ gieo trồng

Thời gian (2)

Săp xếp

1. Vụ xuân hè

2. Vụ hè thu

3. Vụ đông xuân

A. Tháng 6 – tháng 11

B. Tháng 6 – tháng 9

C. Tháng 10 – tháng 1 năm sau

D. Tháng 2 – tháng 5

 

 


Câu 1. Các bước trong quy trình trồng trọt: Bước 1: Làm đất, bón lót;

Bước 3: Chăm sóc;

Bước 2: Gieo trồng;

Bước 4: Thu hoạch.

Câu 2.

Câu 3. (B)

Câu 4. (D)

Câu 6. (A)

Câu 5. (B)

Câu 7. 1 − D, 2 –B, 3 – C

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button