Tra Cứu

Giải câu 1 bài 4: Phép thử và biến cố | Đại số và giải tích 11 Trang 59 – 64

Câu 1: Trang 63 – sgk đại số và giải tích 11

Gieo một đồng tiền ba lần:

a) Mô tả không gian mẫu.

b) Xác định các biến cố:

A: “Lần đầu xuất hiện mặt sấp”;

B: “Mặt sấp xảy ra đúng một lần”;

C: “Mặt ngửa xảy ra ít nhất một lần”.

a) Không gian mẫu gồm 8 phần tử:

 Ω = {SSS, SSN, SNS, SNN, NSS, NSN, NNS, NNN}.

Trong đó: “S” là gieo được mặt sấp

 “N” là gieo được mặt ngửa.

b) Dựa vào không gian mẫu ta xác định được phần tử của các biến cố

  • A: “Lần đầu xuất hiện mặt sấp

A = {SSS, SSN, SNS, SNN},

  • B: “Mặt sấp xảy ra đúng một lần”.

B = {SNN, NSN, NNS},

  • C: “Mặt ngửa xảy ra ít nhất một lần”.

C = {SSN, SNS, SNN, NSS, NSN, NNS, NNN} = Ω  {SSS}.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button