Tra Cứu

Giải câu 3 bài 3: Nhị thức Niu tơn | Đại số và giải tích 11 Trang 55 – 58

Câu 3: Trang 58 – sgk đại số và giải tích 11

Biết hệ số của x2  trong khai triển của (1 – 3x)n là 90. Tìm n.

Dựa vào nhị thức Niu – tơn ta có: 

(1 – 3x)n = [1 – (3x)]n = \(\sum_{k = 0}^{n}\)Ckn (1)n – k (-3)k . xk.

Từ khai triển trên => hệ số của xtrong khai triển này là 32C2n 

=>32C2n = 90 => C2n = 10 

=> \(\frac{n!}{2!(n – 2)!}\) = 10

$\Leftrightarrow n(n – 1) = 20$

$\Leftrightarrow n2 – n – 20 = 0$

 ⇔ n = -4 (loại) hoặc n = 5.

Vậy n = 5.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button