Tra Cứu

Giải SBT bài 1: Phương pháp và kĩ năng học tập

1.5. Cho các bước sau:

(1) Thực hiện phép đo, ghi kết quả đo và xử lí số liệu đo.

(2) Ước lượng để lựa chọn dụng cụ/thiết bị đo phù hợp.

(3) Phân tích kết quả và thảo luận về kết quả nghiên cứu thu được.

(4) Đánh giá độ chính xác của kết quả đo căn cứ vào loại dụng cụ đo và cách đo.

Trình tự các bước hình thành kĩ năng đo là

A.(1) -> (2) -> 3) -> (4).

B.(1) -> (3) -> 2) -> (4).

C. (3) -> (2) -> (4) -> (1).

D.(2) -> (1) -> (4) -> (3).

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button