Tra Cứu

Giải SBT bài 14: Đất | SBT Địa lí 10

Câu 1: Khoanh tròn chữ cái ứng với ý đúng.

1. Theo chiều từ trên xuống, đất thường bao gồm các tầng nào?

A. Tầng tích tụ, tầng đất mặt, tầng thảm mục, tầng đá mẹ.

B. Tầng đất mặt, tầng tích tụ, tầng đá mẹ, tầng đá gốc.

C. Tầng đá gốc, tầng đá mẹ, tầng tích tụ, tầng đất mặt.

D. Tầng thảm mục, tầng đất mặt, tầng tích tụ, tầng đá gốc.

Trả lời: B

2. Khả năng cung cấp nước, nhiệt, khí và các chất dinh dưỡng cần thiết cho thực vật được gọi là gì?

A. Độ tơi xốp của đất.

B. Độ màu mỡ của đất.

C. Độ phì của đất.

D. Phẫu diện đất.

Trả lời: C

3. Nhân tố quyết định thành phần khoáng vật của đất là

A. địa hình.

B. khí hậu.

C. đá mẹ.

D. nước.

Trả lời: C

4. Các yếu tố của địa hình tác động đến sự hình thành đất bao gồm

A. độ cao, độ sâu và diện tích lãnh thổ.

B. độ cao, độ dốc và hướng địa hình.

C. độ dốc, hướng địa hình và diện tích lãnh thổ.

D. độ cao, độ dốc và độ sâu.

Trả lời: B

5. Nhân tố quyết định thành phần hữu cơ của đất là

A. địa hình. 

B. nước. 

C. sinh vật.

D. đá mẹ

Trả lời: C

Câu 2: Dựa vào nội dung mục II, bài 14 trong SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ thể hiện các nhân tố hình thành đất sau đây.

Trả lời: 

Câu 3: Điền chữ “tỉ lệ thuận” hoặc “tỉ lệ nghịch” vào chỗ trống (……) để hoàn thành các câu sau:

Trả lời:

1. Độ cao địa hình tỉ lệ nghịch quá trình hình thành đất.

2. Độ cao địa hình tỉ lệ nghịch hàm lượng mùn trong đất.

3. Độ dốc địa hình tỉ lệ nghịch bề dày tầng đất.

4. Nhiệt và ẩm tỉ lệ thuận tốc độ quá trình phong hoá.

5. Thời gian tỉ lệ thuận mức độ biến đổi lí hoá và sinh học trong đất.

Câu 4: Tìm ví dụ chứng minh ảnh hưởng trực tiếp và ảnh hưởng gián tiếp của khí hậu đến sự hình thành đất.

Trả lời: 

Ảnh hưởng trực tiếp

Ảnh hưởng gián tiếp

Mưa hòa tan, rửa trôi và tích tụ vật chất trong các tầng đất.

Ở nơi khí hậu tốt, thực vật phát triển sẽ hạn chế xói mòn đất, đồng thời cung cấp chất hữu cơ cho đất.

Câu 5: Sưu tầm hình ảnh về sự tác động của con người đến sự hình thành và biến đổi đất ở địa phương em và dán hình vào các ô bên dưới.

Trả lời: 

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button