Tra Cứu

Giải SBT bài 16: Phương thức con người khai thác tự nhiên bền vững ở Bắc Mỹ | SBT Lịch sử và Địa lí 7 cánh diều

Câu 1. Nguyên nhân nào sau đây thúc đẩy Bắc Mỹ khai thác bền vững tài nguyên đất?

A. Nông nghiệp là ngành kinh tế chủ đạo ở Bắc Mỹ.

B. Biến đổi khí hậu, thiên tai thường xuyên xảy ra.

C. Suy thoái đất và ô nhiễm môi trường ngày càng tăng.

D. Sản phẩm nông nghiệp nhiều, thị trường tiêu thụ hẹp.

Câu 2. Ý nào sau đây không phải là giải pháp mà Bắc Mỹ sử dụng để khai thác bền vững đất nông nghiệp?

A. Đa canh và luân canh.

C. Nông – lâm kết hợp.

B. Chuyên canh theo quy mô lớn.

D. Kết hợp trồng trọt với chăn nuôi.

Câu 3. Ý nào sau đây không phải là nguyên nhân để Bắc Mỹ khai thác bền vững tài nguyên rừng?

A. Diện tích rừng suy giảm mạnh.

B. Nhu cầu sử dụng gỗ đã giảm.

D. Nhiều sinh vật có nguy cơ tuyệt chủng.

C. Đất bị xói mòn, rửa trôi gia tăng.

Câu 4. Phương thức khai thác rừng dần trong một thời gian dài và khai thác chặt chọn sẽ có tác dụng

A. nâng cao sản lượng khai thác.

B. dễ khai thác, chi phí ít, dễ vận chuyển.

C. dễ trồng lại, bổ sung vào chỗ cây đã chặt.

D. bảo vệ đất, rừng được phục hồi tự nhiên.

Câu 5. Bắc Mỹ đã phải đối mặt với vấn đề suy giảm tài nguyên khoáng sản và ô nhiễm môi trường do

A. lịch sử khai thác và sử dụng khoáng sản.

B. trữ lượng ít, công nghệ khai thác lạc hậu.

C. thực dân châu Âu khai thác, cướp bóc.

D. chú trọng khai thác khoáng sản để xuất khẩu.

Câu 6. Một trong những biện pháp để bảo vệ tài nguyên khoáng sản ở Bắc Mỹ là

A. cấm không cho khai thác.

B. khuyến khích xuất khẩu.

C. phát triển năng lượng tái tạo.

D. hạn chế phát triển công nghiệp.

Câu 7. Quan sát hình sau:

a) Hãy nêu tên các trung tâm kinh tế lớn ở Bắc Mỹ và các ngành công nghiệp chính của mỗi trung tâm bằng cách hoàn thành bảng theo mẫu sau:

Trung tâm kinh tế

Ngành công nghiệp chính

 

 

 b) Hãy nhận xét sự phân bố của các trung tâm kinh tế ở Bắc Mỹ.

c) Hãy nêu vai trò của các trung tâm kinh tế lớn ở Bắc Mỹ.

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button