Tra Cứu

Giải SBT bài 22: Quang hợp ở thực vật

22.4. Lựa chọn từ/cụm từ phù hợp trong phần gợi ý để hoàn thành đoạn thông tin sau:

Quang hợp là quá trình sử dụng … (1)… và khí …(2)… để tổng hợp…(3)… và giải phóng …(4)… nhờ năng lượng …(5)… đã được …(6)… hấp thụ. Đây là quá trình trao đổi chất và chuyển hoá năng lượng ở …(7)…, trong đó quá trình trao đổi và chuyển hoá các chất luôn đi kèm với quá trình chuyển hoá ….(8)… từ dạng ..(9)… biến đổi thành dạng …(10)… tích luỹ trong các phân tử …(11)…

Gợi ý: oxygen, ánh sáng, diệp lục, nước, carbon dioxide, glucose, năng lượng, thực vật, quang năng, hoá năng, hữu cơ.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button