2023 Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng định luật phản xạ ánh sáng?

16.2. Hình vẽ nào sau đây mô tả đúng định luật phản xạ ánh sáng?

D. Hình (4)

=> Khi ánh sáng bị phản xạ, tia phản xạ sẽ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến của gương ở điểm tới. Góc phản xạ cũng sẽ bằng góc tới.

Similar Posts