2023 Hướng dẫn giải Rubik tầng 3 bằng CLL + ELL

ELL hay Edges of Last Layer là một phương pháp giải các cạnh lớp cuối cùng của 3x3x3 sau khi thực hiện CLL để giải các góc lớp cuối cùng chỉ trong 1 bước. Có 29 công thức ELL, trong số đó  3 công thức là  lật thuần túy, 4 công thức là EPLL và sáu trường hợp là 3 chu kỳ (ngoài hai trường hợp trong EPLL), tất cả đều hữu ích cho các phương pháp khác, như BLD.

Nhóm Lật thuần túy

Lật 2 cạnh ( chéo nhau)

Công thức ELL 0

r U R’ U’ r’ U2 R U R U’ R2 U2 R 

R B M’ U M’ U M’ U2 M U M U M U2 B’ R’ 

R’ U2 R2 U R’ U’ R’ U2 r U R U’ r’ 

y’ M’ U’ M U2 M’ U’ M’ U’ M’ U2 M U’ M2 

Lật 2 cạnh ( đối diện)

Công thức ELL 1

M’ U M’ U M’ U M’ U2 M’ U M’ U M’ U M’ 

M’ U M’ U M’ U2 M U M U M 

M’ U M’ U M’ U M’ U M’ U’ M’ U’ M’ U’ M’ U’ 

M’ U’ M’ U’ M’ U2 M U’ M U’ M 

Lật 4 cạnh

Công thức ELL 2

M’ U M’ U M’ U M’ U’ M’ U M’ U M’ U M’ 

M’ U2 M U2 M’ U’ M U2 M’ U2 M 

M’ U M’ U M’ U M’ U M U M U M U M 

M’ U’ M’ U’ M’ U’ M’ U M’ U’ M’ U’ M’ U’ M’ 

Nhóm Công thức EPLL

U-PLL a

Công thức ELL 3

F2 U M’ U2 M U F2

M2 U’ M U2 M’ U’ M2

L’ U L’ U’ L’ U’ L’ U L U L2

U-PLL b

Công thức ELL 4

F2 U’ M’ U2 M U’ F2

M’2 U M U2 M’ U M’2

R U’ R U R U R U’ R’ U’ R2

Z-PLL

Công thức ELL 5

M2 U’ M E2 M E2 U M2

U2 M2 U’ M2 U’ M2 (x’) U2 M2 U2

L F U’ R U R’ F’ L’ F U R U’ R’ F’

H-PLL

Công thức ELL 6

R L U2 R’ L’ (y) R’ L’ U2 R L

M2 U’ M2 U2 M2 U’ M2

R2 U2 R U2 R2 U2 R2 U2 R U2 R2

Nhóm Cạnh B đã được giải 

Lật LF và U-PLL b

Công thức ELL 7

M U M’ U2 M U M’

(y2) M’ U M U2 M’ U M

Lật RF và U-PLL a

Công thức ELL 8

M U’ M’ U2 M U’ M’

(y2) M’ U’ M U2 M’ U’ M

Lật RL và U-PLL a

Công thức ELL 9

(y’ x’) U’ R U M’ U’ R’ U M

(y’) r’ U’ R U M’ U’ R’ U R

Lật RL và U-PLL b

Công thức ELL 10

(y x’) U L’ U’ M’ U L U’ M

(y’) r U R’ U’ M U R U’ R’

Lật LF và U-PLL a

Công thức ELL 11

(y x’) M’ U L’ U’ M U L U’

(y’) R U R’ U’ M’ U R U’ r’

Lật RF và U-PLL b

Công thức ELL 12

(y’ x’) M’ U’ R U M U’ R’ U

(y’) R’ U’ R U M U’ R’ U r

Nhóm cạnh B đúng vị trí nhưng bị lật

Lật 4 và U-PLL a

Công thức ELL 13

M’ U M U M’ U2 M’ U M’ U M U M’ U M’

Lật 4 và U-PLL b

Công thức ELL 14

M’ U’ M U’ M’ U2 (M’ U’)*2 M (U’ M’)*2

L’ U’ B L’ B’ L U L F R U R’ U’ F’

Lật BF và U-PLL a

Công thức ELL 15

M’ U’ M’ U2 M’ U M U’ M’ U2 M U M2

M’ U’ F2 M2 U’ M U F2 U M2

Lật BF và U-PLL b

Công thức ELL 16

M’ U M’ U2 M’ U’ M U M’ U2 M U’ M2

M’ U F2 M2 U M U’ F2 U’ M2

Lật BL và U-PLL a

Công thức ELL 17

M2 U M’ U2 M U’ M’ U M U2 M U’ M

M2 U F2 U M’ U’ M2 F2 U’ M

U’ F R2 U’ R’ F U R2 U’ R’ F’ U R U F’ U

Lật BR và U-PLL b

Công thức ELL 18

M2 U’ M’ U2 M U M’ U’ M U2 M U M

M2 U’ M U M’ U M’ U’ M’ U’ M’ U M

Lật BR và U-PLL a

Công thức ELL 19

(y) M’ U’ M’ U2 M U’ M2 U’ M’ U

(y2) M’ U’ M’2 U’ M U2 M’ U’ M’

Lật BL và U-PLL b

Công thức ELL 20

(y’) M’ U M’ U2 M U M2 U M’ U’

(y2) M’ U M2 U M U2 M’ U M’ U’

Nhóm không cạnh nào đúng vị trí

Lật LF  và Z-PLL

Công thức ELL 21

M U’ M’ U2 M U’ M U’ M’ U2 M U’ M2

(y’) F R U R’ U’ F2 L’ U’ L U F

Lật LB và Z-PLL

Công thức ELL 22

(y2) M’ U M U M’ U2 M U’ M’ U’ M

(y2) F R U R’ U’ F’ R’ U’ R’ F R F’ U R

Lật FB và Z-PLL

Công thức ELL 23

M’ U M U’ M’ U M U M’ U2 M

B2 M U M’ U M U’ M’ U’ B2

Lật LR và Z-PLL

Công thức ELL 24

(y) M’ U’ M U M’ U’ M U’ M’ U2 M

(y) R2′ U R’ U’ R F R2 U R U’ F’ U R2

Lật 4 cạnh và Z-PLL

Công thức ELL 25

F2 M F2 U’ M2 U B2 M B2

r’ u M2 u’ r U2 r’ u M2 u’ r U2

r’ U M2 U’ r U2 r’ U M2 U’ r U2

Lật 4 cạnh và H-PLL

Công thức ELL 26

M U R U R’ U’ M2 U R U’ r’ 

r U R’ U’ M2 U R U’ R’ U’ M’ 

L2 R D’ B D L2 R’ F R U’ R’ F’

Lật FR và H-PLL

Công thức ELL 27

M’ U’ M U’ M’ U’ M U’ M’ U’ M U

(y) M’ U M U M’ U M U M’ U M U’

Lật FB và H-PLL

Công thức ELL 28

F M’ F U M2 U2 M2 U F’ M F’

R’ U2 R U’ R’ U’ R’ F R2 U R’ U’ R’ F’ R2

R U R’ U’ M’ U2 R’ U’ R2 U’ r’ U R’ U R U2

Similar Posts