Tra Cứu

Ở cây Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của

34.3. Ở cây Hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của

A. mô phân sinh cành.

B. mô phân sinh bên.

C. mô phân sinh lóng.

D. mô phân sinh đỉnh.

  • D. mô phân sinh đỉnh.

=> Ở thực vật hai lá mầm, thân và rễ dài ra là nhờ hoạt động của mô phân sinh đỉnh. Mô phân sinh đỉnh: nằm ở vị trí đỉnh của thân và rễ, có chức năng hình thành nên quá trình sinh trưởng sơ cấp của cây, làm gia tăng chiều dài của thân và rễ.

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button