Tra Cứu

Viết 1 – 2 câu có hình ảnh so sánh. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

6. Viết 1 – 2 câu có hình ảnh so sánh.

– Những đám mây như đang giang cả bàn tay ra bầu trời.

– Những bông hoa chúm chím như đang cười 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button