Tra Cứu

Viết 1 – 2 từ ngữ có nghĩa giống với mỗi từ sau: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

6. Viết 1 – 2 từ ngữ có nghĩa giống với mỗi từ sau:

– Bố – ba

– Lớn – khủng lồ, to

– đẹp – xinh

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button