Tra Cứu

Viết 2 – 3 câu về một con vật em biết, trong đoạn có câu hỏi hoặc cầu khiến | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

7. Viết 2 – 3 câu về một con vật em biết, trong đoạn có câu hỏi hoặc cầu khiến

 

 Cầu khiến:

– Phương Anh hãy đến trường nhanh lên, sắp muộn rồi.

Câu hỏi:

– Phương Anh cậu đến trường chưa.

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button