Tra Cứu

Viết 2 – 3 từ ngữ: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

4. Viết 2 – 3 từ ngữ:

a. Bắt đầu bằng chữ n hoặc chữ l

M: lung linh, nóng nực

b. Bắt đầu bằng chữ g hoặc chữ r

M: gãy gọn, rực rỡ

 

a. la liệt, no nê

B. gọn gàng, rối riếc

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button