Tra Cứu

Để quan sát rõ nhất sự đổi màu của giấy thấm được tấm CoCl., cách dán giấy thấm nào sau đây là đúng?


31.3. Để quan sát rõ nhất sự đổi màu của giấy thấm được tấm CoCl., cách dán giấy thấm nào sau đây là đúng?


THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button