Tra Cứu

Đọc lại bài Thư thăm bạn (SGK, tr.107), cho biết mỗi phần của bức thư gồm những nội dung gì. Nối các thẻ ở cột B phù hợp với mỗi thẻ ở cột A. | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo


1. Đọc lại bài Thư thăm bạn (SGK, tr.107), cho biết mỗi phần của bức thư gồm những nội dung gì.

Nối các thẻ ở cột B phù hợp với mỗi thẻ ở cột A.


THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button