Tra Cứu

Đường sắt Hà Nội – Đà Nẵng dài khoảng 880 km. Nếu tốc độ trung bình của một tàu hoả là 55 km/h thì thời gian tàu chạy từ Hà Nội đến Đà Nẵng là

8.6. Đường sắt Hà Nội – Đà Nẵng dài khoảng 880 km. Nếu tốc độ trung bình của một tàu hoả là 55 km/h thì thời gian tàu chạy từ Hà Nội đến Đà Nẵng là

A.8h.

B.16h.

C.24h.

D.32h.

Ta áp dụng công thức v=$\frac{s}{t}$t=$\frac{s}{v}$

Thời gian tàu chạy từ Hà Nội đến Đà Nẵng là

t=$\frac{880}{55}$=16h

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button