Tra Cứu

Viết lại cho đúng các tên riêng có trong câu ca dao sau: | Giải SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

3. Viết lại cho đúng các tên riêng có trong câu ca dao sau:

Tiếng lành bình định tốt nhà,

Phú yên tốt lúa, khánh Hoà tốt trâu.

Ca dao

Tiếng lành Bình Định tốt nhà,

Phú Yên tốt lúa, Khánh Hoà tốt trâu

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button