Tra Cứu

Viết lại cho đúng các tên riêng nước ngoài trong các câu sau: | SBT Tiếng Việt 3 Chân trời sáng tạo

2. Viết lại cho đúng các tên riêng nước ngoài trong các câu sau:

a. Mô-Da là nhà soạn nhạc người Áo nổi tiếng thế giới.

b. Ông Lê-ô-Pôn tin rằng con trai mình sẽ trở thành một nhạc sĩ lớn

c. Tháng Sáu hằng năm, Thủ đô Rô-Ma và các tỉnh thành của nước Ý tưng bừng mở lễ hội hoa.

a. Mô-da là nhạc soạn nhạc người Áo nổi tiếng thế giới

b. Ông Lê-ô-pôn tin rằng con trai mình sẽ trở thành một nhạc sĩ lớn

c. Tháng Sáu hằng năm, Thủ đô Rô-ma và các tỉnh thành của nước Ý tưng bừng mở lễ hội hoạ

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button