Tra Cứu

Giải SBT bài 33: Cơ cấu, vai trò, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển, phân bố dịch vụ | SBT Địa lí 10

Câu 1: Khoanh tròn chữ cái ứng với ý đúng.

1. Dịch vụ nào sau đây không phải là tên gọi của một trong ba nhóm ngành dịch vụ chính?

A. Dịch vụ kinh doanh.

B. Dịch vụ xã hội.

C. Dịch vụ tiêu dùng.

D. Dịch vụ công.

Trả lời:

2. Ngành nào sau đây không thuộc nhóm ngành dịch vụ tiêu dùng?

A. Bảo hiểm.

B. Bán buôn, bán lẻ.

C. Dịch vụ y tế.

D. Dịch vụ giáo dục.

Trả lời: A

3.Trên phương diện xã hội, ngành dịch vụ có vai trò

A. khai thác hiệu quả tài nguyên thiên nhiên.

B. củng cố an ninh quốc phòng của quốc gia.

C. đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế.

D. tạo việc làm cho người lao động.

Trả lời: D

4. Nhận định nào sau đây không phải đặc điểm của ngành dịch vụ?

A. Có cơ cấu ngành và sản phẩm đa dạng.

B. Ứng dụng mạnh mẽ các thành tựu khoa học – công nghệ

C. Thay đổi nhanh về quy mô, loại hình dịch vụ.

D. Trực tiếp tạo ra nhiều của cải vật chất cho xã hội.

Trả lời: D

5. Nhân tố nào dưới đây là tiền đề vật chất cho sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ?

A. Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên.

B. Tài nguyên thiên nhiên và trình độ phát triển kinh tế.

C. Lịch sử – văn hoá địa phương, dân tộc.

D. Cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất – kĩ thuật.

Trả lời: A

Câu 2: Em hãy nối các ý ở cột A cho phù hợp với các ý ở cột B.

Trả lời: 

Câu 3: Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ sau đây:

Trả lời:

Câu 4: Em hãy liệt kê 3 ngành dịch vụ góp phần nâng cao đời sống văn hoá cho người dân

Trả lời:

1. Giáo dục

2. Y tế

3. Bưu chính viễn thông

Câu 5: Dựa vào nội dung trong SGK và hiểu biết của bản thân, em hãy lựa chọn 3 ngành dịch vụ thứ cấp và hoàn thành bảng dưới đây.

Trả lời: 

Đặc điểm ngành dịch vụ

Ví dụ

1. Giao thông vận tải: sản phẩm của ngành thường không phải là vật chất cụ thể

– Sự chuyển chở người, chuyên chở hàng hóa

2. Du lịch: cơ cấu đa dạng, thay đổi nhanh về loại hình dịch vụ

– Vui chơi giải trí, mua sắm và tham quan du lịch, du lịch tâm linh

3. Hành chính công: có sự liên kết chặt chẽ với các ngành kinh tế khác

– Giải quyết các thủ tục hành chính cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức

Câu 6: Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy hoàn thành sơ đồ dưới đây.

Trả lời:

– Vị trí địa lí: Ảnh hưởng đến sự lựa chọn địa điểm phân bố, sự liên kết phát triển, sự hội nhập quốc tế,…

– Điều kiện kinh tế – xã hội:

+ Trình độ phát triển kinh tế: Mang tính quyết định tình hình phát triển và phân bố.

+ Dân số đông: Ảnh hưởng đến quy mô phát triển ngành dịch vụ

+ Cơ cấu dân số và lịch sử văn hóa: Tạo nên sự đa dạng về sản phẩm dịch vụ

+ Phân bố dân cư, cơ sở hạ tầng: Ảnh hưởng đến mạng lưới phân bố

+ Xu hướng tiêu dùng, tiến bộ khoa học – công nghệ và chính sách phát triển, hội nhập: Ảnh hưởng đến xu hướng phát triển ngành

– Điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên: Là tiền đề vật chất cho sự phát triển và phân bố ngành dịch vụ

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button