Tra Cứu

Hình chữ nhật là gì? Công thức tính Chu vi và Diện tích Hình chữ nhật CHUẨN

Hình chữ nhật là gì? Công thức tính Chu vi và Diện tích Hình chữ nhật CHUẨN

Hình chữ nhật là gì? Công thức tính Chu vi và Diện tích Hình chữ nhật thế nào sẽ được thcs Hồng Thái giải đáp cụ thể qua bài viết dưới đây. Các bạn cùng tìm hiểu nhé !

I. Hình chữ nhật là gì ?

Hình chữ nhật là tứ giác có bốn góc vuông; có hai cạnh đối diện song song và bằng nhau (hai cạnh dài gọi là chiều dài, hai cạnh ngắn gọi là chiều rộng); có hai đường chéo bằng nhau và cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Bạn đang xem: Hình chữ nhật là gì? Công thức tính Chu vi và Diện tích Hình chữ nhật CHUẨN

II. Công thức tính Chu vi Hình chữ nhật

Chu vi hình chữ nhật thực chất là tổng độ dài của các cạnh của hình chữ nhật. Công thức chung khi tính chu vi của các hình đa giác chính là tìm tổng của tất cả các cạnh tạo nên đa giác đó.

Đối với hình chữ nhật, có đặc thù chiều dài và chiều rộng bằng nhau, chúng ta có thể tính chu vi hình chữ nhật bằng cách lấy tổng chiều dài và chiều rộng nhân với hai.

Khái niệm : Muốn tính chu vi Hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng ( cùng đơn vị đo) rồi nhân 2.

Công thức: Công thưc tính như sau : P = 2 x ( a + b )
Trong đó:

  • P là chu vi hình chữ nhật
  • a là chiều dài hình chữ nhật
  • b là chiều rộng hình chữ nhật

1. Công thức tính nửa chu vi Hình chữ nhật

Muốn tìm nửa Chu vi Hình chữ nhật ta lấy Chu vi Hình chữ nhật chia cho 2.

Ví dụ: Cho hình chữ nhật có chu vi 300 cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Hãy tìm chiều dài, chiều rộng cuat hình chữ nhật đó.

Bài giải:

 Nửa chu vi Hình chữ nhật là: 300: 2 = 150 (cm)

Tổng số phần bằng nhau là : 1+ 2 = 3

Chiều dài hình chữ nhật là: 150 : 3 x 2 = 100 (cm)

Chiều rộng Hình chữ nhật là: 150 : 3 x 1 = 50 (cm)

Đáp số : 100 cm và 50 cm

2. Công thức tìm chiều dài(hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật khi biết chu vi

Muốn tìm chiều dài hoặc chiều rộng hình chữ nhật khi biết chu vi trước hết ta phải tìm nửa chi vi Hình chữ nhật, sau đó lấy nửa chu vi trừ chiều đã biết.

Ví dụ: Mảnh đất hình chữ nhật có Chu vi 360m, chiều dài của mảnh đất 110 m. Tính chiều rộng của mảnh đất đó.

Bài giải:

Nửa chu vi mảnh đất là: 360 : 2 = 180 (m)

Chiều rộng mảnh đất là: 180 – 110 = 70 (m)

Đáp số: 70 m

III. Công thức tính diện tích Hình chữ nhật

Khái niệm: Muốn tính diện tích Hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng ( cùng đơn vị đo)

Công thức: Công thức tính như sau: S = a x b
Trong đó :

  • S là diện tích hình chữ nhật
  • a chiều dài của hình chữ nhật
  • b chiều rộng của hình chữ nhật

Ví dụ: Một hình chữ nhật có chiều rộng 16cm, chiều dài gấp đôi chiều rộng. Tìm diện tích hình chữ nhật đó.

Bài giải:

Chiều dài hình chữ nhật là : 16 x 2 = 32 (cm)

Diện tích hình chữ nhật là: 16 x 32 = 512 (cm2)

Đáp số: 512 cm2

1. Công thức tìm chiều dài ( hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật khi biết diện tích

Muốn tìm chiều dài ( hoặc chiều rộng) Hình chữ nhật khi biết diện tích ta lấy diện tích chia cho chiều đã biết.

Ví dụ: Một sân vận động hình chữ nhật có diện tích 480m2, chiều rộng 8m. Tính chu vi sân vận động đó.

Gợi ý: Muốn tìm chu vi sận vận động đó, trước hết ta phải tìm chiều chưa biết (chiều dài)

Bài giải:

Chiều dài sân vận động là: 480 : 8 = 60 (m)

Chu vi sân vận động là: (60 + 8 ) x  2= 136 (m)

Đáp số : 136 m

CÁC CÔNG THỨC CẦN GHI NHỚ VỀ HÌNH CHỮ NHẬT:

P = (a + b ) x  2

a = P : 2 – b

b = P : 2 – a

(a + b) = P:2

S = a x b

a = S : b

b = S : a

Trong đó:

  • P: chu vi
  • a: chiều dai
  • b: chiều rộng
  • S: diện tích

IV. Bài tập thực hành

Bài 1: Tính chu vi, diện tích hình chữ nhật có;

a) chiều dài 8cm, chiều rộng 6cm.

b) chiều dài 18cm, chiều rộng 16cm.

Bài 2: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài gấp 5 lần chiều rộng và diện tích là 720m2. Hãy tìm chu vi mảnh vườn đó biết rằng mỗi cạnh của mảnh vườn đều là những số tự nhiện.

Bài 3: Cho 1 miếng bìa HCN có chu vi 150 cm. Bạn Thành lần lượt cắt dọc theo chiều rộng được 5 hình vuông và thừa ra một hình chữ nhật nhỏ hơn hình vuông đó. Hãy tính chiều dài hình chữ nhật ban đầu biết rằng số đo cạnh của các hình theo cm đều là số tự nhiên.

Bài 4: Cho mảnh đất hình chữ nhật có diện tích 180 m2, chu vi 58 mét. Hãy tính chiều dài và chiều rộng mảnh đất đó?

Bài 5: Cho một hình chữ nhật ABCD có tổng diện tích là 360m2 và chu vi là 98m. Hỏi chiều dài của hình chữ nhật này bằng bao nhiêu?

Bài 6: Một thửa vườn hình chữ nhật có chiều rộng 30m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Người ta muốn làm một hàng rào xung quanh thửa vườn đó (có cửa ra vào, mỗi cửa rộng 3m). Hỏi hàng rào dài bao nhiêu mét?

Bài 7: Một hình chữ nhật có chiều rộng 12cm, biết chu vi gấp 6 lần chiều rộng. Tính diện tích hình đó.

Bài 8: Có một miếng bìa hình chữ nhật chiều rộng 10cm, chiều dài 15cm. Bạn Bình cắt đi ở mỗi góc của tấm bìa một hình vuông cạnh 2cm. Tính chu vi hình còn lại của tấm bìa.

Bài 9:

a) Một hình chữ nhật có chu vi 28cm, chiều dài 8cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

b) Một hình chữ nhật có chu vi 134cm, chiều dài 46 cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

c) Một hình chữ nhật có chu vi 228cm, chiều rộng 45cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó.

d) Một hình chữ nhật có chu vi 166cm, chiều rộng 33cm. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Bài 14: An có một mảnh giấy hình chữ nhật chu vi 18cm, chiều dài 5cm. Trên 1cm2 của mảnh giấy An đặt 2 hạt đậu. Hỏi trên cả mảnh giấy An đặt bao nhiêu hạt đậu?

Bài 10: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 24m, chiều rộng 18m.Trên thửa ruộng đó mỗi mét vuông thu hoạch được 5kg rau. Hỏi cả thửa ruộng đó thu hoạch được bao nhiêu ki- lô- gam rau?

Bài 11: Một nền nhà hình chữ nhật có chiều dài 18m, chiều rộng 5m. Người ta dùng gỗ để lát sàn mỗi mét vuông hết 450 nghìn đồng. Hỏi để lát hết sàn của nền nhà đó thì hết bao nhiêu tiền gỗ?

Bài 12: Một thửa ruộng hình chữ nhật có chiều dài 35m, chiều rộng 22m.Trên thửa ruộng đó 5m2 thu hoạch được 15kg dưa. Hỏi cả thửa ruông đó thu hoạch được bao nhiêu kg dưa?

Bài 13: Một hình chữ nhật có chiều rộng 16cm, chiều dài 24cm. Tính diện tích hình vuông có chu vi bằng chu vi hình chữ nhật trên.

Bài 14: Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 44cm, chiều rộng 36cm. Tính diện tích hình hình chữ nhật trên.

Bài 15: Một hình chữ nhật có chiều dài 4dm8cm, chiều dài gấp 4 lần chiều rộng. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu?

Bài 16: Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 9cm. Biết chiều dài hình chữ nhật bằng 10cm. Diện tích hình chữ nhật bằng bao nhiêu?

Bài 17: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng 120m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi và diện tích của mảnh đất.

Bài 18: Một hình chữ nhật có chiều rộng 25cm, chiều dài bằng cạnh hình vuông có chu vi 160cm.Tính diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 19:

a) Cho hình chữ nhật có chu vi 48cm, chiều dài hơn chiều rộng 6cm. Tìm diện tích hình chữ nhật đó.

b) Cho hình chữ nhật có chu vi 128cm, chiều dài hơn chiều rộng 12cm. Tìm diện tích hình chữ nhật đó.

c) Cho hình chữ nhật có chu vi 225cm, chiều dài hơn chiều rộng 15cm. Tìm diện tích hình chữ nhật đó.

Bài 20: Người ta ghép 5 viên gạch hình vuông thành một hình chữ nhật có chiều rộng bằng cạnh viên gạch hình vuông. Biết cạnh viên gạc hình vuông bằng 4dm. Tính diện tích hình chữ nhật.

Vậy là zicxabooks.com đã chia sẻ đến quý bạn đọc bài viết Hình chữ nhật là gì? Công thức tính Chu vi và diện tích Hình chữ nhật CHUẨN nhất. Hi vọng, sau khi chia sẻ cùng bài viết, bạn đã có thêm nhiều kiến thức hữu ích về Hình chữ nhật. Những bài viết sau chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu các công thức về hình vuông, hình bình hành, hình thang…Các bạn nhớ đón đọc nhé !

Đăng bởi: thcs Hồng Thái

Chuyên mục: Giáo dục

Bản quyền bài viết thuộc Trường THCS Hồng Thái Hải Phòng. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường thcs Hồng Thái (thcshongthaiad.edu.vn)

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button