Tra Cứu

Một mô tô chuyển động trên quãng đường s km. Trong nửa thời gian đầu t;, mô tô chuyển động với tốc độ vị = 40 km/h; trong nửa thời gian còn lại tạ, mô tô chuyển động với tốc độ v›; = 60 km/h.

10.9*. Một mô tô chuyển động trên quãng đường s km. Trong nửa thời gian đầu t;, mô tô chuyển động với tốc độ v1 = 40 km/h; trong nửa thời gian còn lại tạ, mô tô chuyển động với tốc độ v2 = 60 km/h.

a) Vẽ đổ thị quãng đường – thời gian của mô tô.

b) Xác định tốc độ v của mô tô trên cả quãng đường.

c) Hãy so sánh các giá trị v, v1, v2 và tìm biểu thức tổng quát về mối liên hệ giữa V, V1, V2

 a) Vì thời gian t1 đi được quãng đường s1 với tốc độ v1 = 40 km/h bằng thời gian còn lại t2 đi được quãng đường s2 với tốc độ v2 = 60 km/h.

=> V2=1,5V1 =>s2= 1,5 s1. Đồ thị quãng đường – thời gian như Hình 10.2G.

 

THCS Hồng Thái

“Đừng xấu hổ khi không biết, chỉ xấu hổ khi không học.” Khuyết Danh
Back to top button